TERMA DAN SYARAT


Terma dan syarat ini mentadbir penggunaan laman web kami. Jika anda tidak menerima syarat-syarat ini, sila jangan menggunakan Laman Web ini. Menggunakan Laman Web menunjukkan bahawa anda menerima terma ini. Kami kadang-kadang mengemaskini syarat-syarat ini, jadi sila rujuk kembali kepada terma ini pada masa hadapan.

Terma dan Syarat

1.

LAMAN AKSES

1.1 Anda dapat mengakses majoriti Laman Web ini tanpa perlu mendaftar apa-apa maklumat dengan kami. [Walau bagaimanapun, ruangan-ruangan tertentu di Laman Web ini hanya boleh diakses hanya jika anda berdaftar.]
   
   

2.

PENGGUNAAN LAMAN WEB

2.1 Anda dibenarkan untuk menggunakan laman web kami untuk tujuan anda sendiri dan untuk mencetak dan muat turun bahan daripada Laman Web ini dengan syarat anda tidak mengubah sebarang kandungan tanpa persetujuan kami. Bahan di laman web ini tidak boleh diterbitkan semula dalam talian atau di luar talian tanpa kebenaran.
   
2.2 Hak cipta dan hak harta intelek lain dalam semua bahan di Laman Web ini dimiliki oleh kami atau pemberi lesen kami dan tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada kami.
   
2.3 Tiada bahagian daripada Laman Web ini boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.
   
   

3.

SITE UPTIME

3.1 Kami mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Laman Web ini disediakan 24 jam setiap hari, 365 hari setahun. Walau bagaimanapun, kadang-kadang laman web menghadapi masalah "downtime" disebabkan oleh pelayan(server) atau isu-isu teknikal yang lain. Oleh itu kami tidak akan bertanggungjawab jika laman web ini tidak tersedia pada bila-bila masa.
   
3.2 Laman Web ini mungkin tidak tersedia buat sementara kerana isu-isu seperti kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau atas sebab-sebab di luar kawalan kami. Kami akan cuba untuk memberi pelawat kami amaran awal berkenaan isu penyelenggaraan tetapi tidak berkewajipan untuk berbuat demikian.
   
   

4.

KELAKUAN PENGUNJUNG

4.1 Dengan pengecualian maklumat peribadi, penggunaan yang dilindungi di bawah Privasi Dasar apa-apa bahan yang anda hantar atau pos kepada Laman Web ini hendaklah dianggap tidak dimiliki dan tidak sulit. Melainkan anda mengatakan yang sebaliknya, kami berhak untuk menyalin, mendedahkan, menyebarkan, bergabung dan sebaliknya menggunakan bahan itu bagi mana-mana dan semua tujuan.
   
4.2 Apabila menggunakan laman web ini anda tidak boleh menghantar atau menghantar kepada atau daripada laman web ini sebarang bahan:
  (a) yang mana anda tidak mendapat semua persetujuan yang perlu;
  (b) ang menindas, lucah, memfitnah, unsur-unsur menghasut kebencian perkauman, melanggar kerahsiaan atau privasi yang mungkin menyebabkan kegusaran atau kesulitan kepada orang lain, yang menggalakkan atau merupakan kelakuan yang dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan permasalahan awam , atau sebaliknya adalah bertentangan dengan undang-undang di United Kingdom;
  (c) termasuk yang merberbahayakan alam semula jadi , dan tanpa had, virus komputer, kuda Trojan, data rosak atau perisian berbahaya atau data.
   
4.3 [Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang memerlukan kami mendedahkan identiti atau butiran lain tentang mana-mana individu yang menghantar bahan yang melanggar ke laman web ini seperti tercatat di Perenggan 4.2]
   
   

5.

PAUTAN KE DAN DARI LAMAN WEB LAIN

5.1 Sebarang pautan ke laman web pihak ketiga yang terletak di Laman Web ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Kami tidak mengkaji semula setiap laman web di pihak ketiga dan tidak mempunyai tanggungjawab untuk laman web pihak ketiga tersebut atau kandungannya. Kami tidak menyokong laman web pihak ketiga atau membuat paparan tentang mereka atau mana-mana bahan yang terkandung di dalamnya. Jika anda memilih untuk mengakses laman web pihak ketiga dikaitkan dengan Laman Web ini, ia adalah atas risiko anda sendiri.
   
5.2 Jika anda ingin menyambung ke Laman Web ini, anda hanya boleh berbuat demikian atas dasar bahawa anda membuat pautan, tetapi tidak meniru, mana-mana halaman pada laman web ini, dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  (a) (a) anda tidak dalam apa-apa cara membayangkan bahawa kita merestui apa-apa perkhidmatan atau produk kecuali ia telah dipersetujui secara khusus dengan kami;
  (b) anda tidak memberi gambaran hubungan yang salah antara anda dengan kami atau mengemukakan apa-apa maklumat palsu mengenai kami;
  (c) anda tidak membuat pautan ke sebuah laman web yang tidak dimiliki oleh anda; dan
  (d) Laman web anda tidak mengandungi kandungan yang menyinggung perasaan, kontroversi, melanggar mana-mana hak harta intelektual atau hak lain mana-mana orang lain atau tidak mematuhi apa-apa cara dengan undang-undang di United Kingdom.
   
5.3 Jika anda memilih untuk membuat pautan ke laman web kami yakni melanggar Perenggan 5.2 anda hendaklah menanggung rugi sepenuhnya bagi pihak kami untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami akibat daripada tindakan anda.
   
   

6.

PENAFIAN

6.1 Kami mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat dalam Laman Web ini adalah benar. Walau bagaimanapun, kita tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan bahan di Laman Web ini. Kami boleh membuat perubahan kepada bahan di Laman Web ini pada bila-bila masa dan tanpa notis. Bahan di dalam Laman Web ini mungkin ketinggalan zaman, atau kadang-kadang berlaku ketidaktepatan dan kami tidak memberi keastian bahawa bahan tersebut adalah betul atau terkini.
   
6.2 Bahan di laman web ini disediakan tanpa apa-apa syarat atau waranti dalam apa jua bentuk. Berdasarkan tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menyediakan akses dan penggunaan laman web ini atas dasar bahawa kami tidak menyertakan perwakilan, waranti dan syarat-syarat yang jika tidak kerana Terma ini mungkin mempunyai kesan berhubung dengan Laman Web ini.
   
   

7.

PENGECUALIAN LIABILITI

7.1 Mana-mana antara pihak kami atau pihak lain (sama ada atau tidak terlibat dalam mengeluarkan, mengekalkan atau menyampaikan Laman Web ini), maka bukan menjadi tanggungan atau tanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin berlaku kepada anda atau pihak ketiga akibat daripada anda atau menggunakan laman web kami. Pengecualian ini hendaklah termasuk servis atau membaiki kos dan, tanpa had, apa-apa kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit yang lain, dan sama ada dalam tort atau kontrak atau selainnya berkaitan dengan Laman Web ini.
   
7.2 Tiada ada apa-apa dalam Syarat-mengecualikan atau menghadkan liabiliti bagi
  (i) kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian (mengikut undang Terma Kontrak Tidak Adil Akta 1977),
  (ii) penipuan
  (iii) gambaran yang salah tentang perkara asas; atau
  (iv) apa-apa liabiliti yang tidak dapat dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang United Kingdom.
   
     

8.

BIDANG KUASA UNDANG-UNDANG

  Notis Undang-Undang hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang MALAYSIA. Apa-apa pertikaian yang timbul berhubung dengan Notis Perundangan ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif MALAYSIA.

 

INGIN BERTANYA? HUBUNGI KAMI
DIMENSI BARU (Pejabat Kuching) DC208, Tingkat 1, Jalan Batu Kawa New Township 93250 Kuching, Sarawak. Telephone/Fax: +6082 288 767

DIMENSI BARU (Pejabat Kuala Lumpur) B-5-8, Plaza Mont Kiara 50480 Kuala Lumpur, Telephone : +012 8411893/+0198571893

DIMENSI BARU (Pejabat Singapura) 1 Scotts Road #24-10 Shaw Centre Singapore 228208,Telephone : +65 8259 1936. Emel: info@nd-singapore.com

img